Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Hollandse uitjes: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van NJF Global Events, dochteronderneming van de moedermaatschappij NJF Global Holding B.V., gevestigd aan Alikruik 10, 1723HS te Noord-Scharwoude.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hollandse uitjes een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Hollandse uitjes tot stand gekomen overeenkomst waarmee Hollandse uitjes zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de organisatie van een event.
 5. Externe partijen: niet aan Hollandse uitjes ondergeschikte zelfstandige derden die zich in het kader van de overeenkomst jegens Hollandse uitjes en ten behoeve van de wederpartij hebben verbonden of zullen verbinden tot het verlenen van diensten, de beschikbaarstelling van accommodatie en/of andere prestaties.
 6. Event: het in het kader van de overeenkomst door de wederpartij geboekte uitje, evenement, feest of een andere gelegenheid op een bepaalde datum en gedurende een bepaald tijdsbestek.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hollandse uitjes en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Hollandse uitjes (waaronder offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Het aanbod van Hollandse uitjes kan zo nodig tot onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst nog door haar worden herroepen.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van Hollandse uitjes, binden haar niet.
 3. Aan een aanbod van Hollandse uitjes dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hollandse uitjes niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Hollandse uitjes, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hollandse uitjes anders aangeeft. Hollandse uitjes behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij van de daartoe door Hollandse uitjes verstrekte offerte of schriftelijke bevestiging.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST/ WIJZIGING AANTAL PERSONEN

 1. In geval de overeenkomst na totstandkoming daarvan door de wederpartij wordt geannuleerd, maakt Hollandse uitjes aanspraak op vergoeding van de winstderving dientengevolge ontstaan, bestaande uit de vergoeding waarop Hollandse uitjes ook aanspraak had gemaakt indien zij in staat was gesteld om de overeenkomst volledig na te komen. Indien de overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, maakt de wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 2, geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
 2. Uitsluitend indien naar aanleiding van de annulering van de overeenkomst door de wederpartij, daaruit voor Hollandse uitjes besparingen voortvloeien omdat reserveringen van of bij externe partijen nog kunnen worden geannuleerd, maakt de wederpartij aanspraak op restitutie of kwijtschelding ter grootte van het bedrag dat de betreffende externe partijen aan Hollandse uitjes restitueren of kwijtschelden, aldus onder aftrek van de eventuele door Hollandse uitjes aan deze externe partijen verschuldigde annuleringskosten. In geval Hollandse uitjes dergelijke bedragen van externe partijen krijgt terugbetaald, is Hollandse uitjes gerechtigd om haar verplichting jegens de wederpartij tot restitutie op te schorten totdat deze terugbetalingen door de betreffende externe partijen aan Hollandse uitjes zijn voldaan.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 geldt eveneens in geval de overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd, waaronder begrepen de omstandigheid dat de wederpartij het aantal personen dat door haar is aangemeld, wijzigt.

ARTIKEL 5. | EXTERNE PARTIJEN

 1. Hollandse uitjes richt zich uitsluitend op de organisatie van events en het aanbieden van bepaalde (sport- en spel)activiteiten tijdens events, voor het overige worden externe partijen door Hollandse uitjes ingeschakeld bij de uitvoering van het event.
 2. Het is mogelijk dat externe partijen die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Hollandse uitjes worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake beperken. Hollandse uitjes gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden.
 3. Hollandse uitjes spant zich in dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde externe partijen zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen prestaties door hen worden geleverd. Voor fouten of tekortkomingen van externe partijen is Hollandse uitjes, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, niet aansprakelijk.
 4. In haar organiserende rol verbindt Hollandse uitjes zich jegens de wederpartij om zich in geval van tekortkomingen van externe partijen in de nakoming van hun in het kader van het event geldende verplichtingen, in te spannen om al hetgeen te doen dat, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de betreffende tekortkoming te doen herstellen dan wel een passende financiële compensatie van de betreffende externe partijen te vorderen. Financiële compensatie op grond van tekortkomingen van externe partijen vindt uitsluitend plaats indien en voor zover deze compensatie redelijk is en daadwerkelijk door Hollandse uitjes op de betreffende externe partijen is verhaald.
 5. Onder geen beding aanvaardt Hollandse uitjes enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Hollandse uitjes heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De wederpartij is gehouden om alle door Hollandse uitjes gevraagde gegevens die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, onverwijld, volledig en op de eventueel daartoe door Hollandse uitjes voorgeschreven wijze, aan Hollandse uitjes te verstrekken. Hollandse uitjes gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de wederpartij verstrekte gegevens. Indien Hollandse uitjes overeenkomstig de door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van Hollandse uitjes worden aangemerkt en komt de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de wederpartij.
 2. Voorts dient de wederpartij Hollandse uitjes steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Hollandse uitjes te optimaliseren.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollandse uitjes haar verplichtingen of rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
 4. Indien en voor zover het event op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie plaatsvindt, bijvoorbeeld in geval van themafeest op locatie van de wederpartij, dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de door Hollandse uitjes voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of ter beschikking gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de betreffende locatie toegang verkrijgen en zij de overeengekomen prestaties kunnen verrichten gedurende het overeengekomen tijdsbestek;
 • de toegangswegen tot die locatie geschikt zijn voor het transport van alle eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken;
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor de aanvoer en opslag van alle eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de overeenkomst worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. Het is de wederpartij en derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen te maken van het eventuele optreden van externe partijen tijdens het event, zoals van artiesten, dj’s en bands. De wederpartij zal adequate maatregelen treffen teneinde ervoor zorg te dragen dat ook het vanwege haar aanwezige publiek en door de wederpartij ingeschakelde derden geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van artiesten, dj’s, bands, etc. zullen maken.
 2. Indien ter gelegenheid van het optreden van externe partijen als bedoeld in het vorige lid met voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden gemaakt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden gemaakt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, is het de verantwoordelijkheid van de wederpartij om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
 3. De wederpartij vrijwaart Hollandse uitjes van alle aanspraken van derden ter zake het bepaalde in lid 5 en 6 en zal aan Hollandse uitjes de schade vergoeden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die verband houden met deze aanspraken.
 4. Hollandse uitjes verplicht zich de prestaties waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, doch zij aanvaardt, voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst niet onmiskenbaar een resultaatverplichting voortvloeit, geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de wederpartij beoogde resultaat.
 5. Afspraken tussen Hollandse uitjes en de eventuele door de wederpartij aangewezen contactpersoon of vertegenwoordiger van de wederpartij, binden de wederpartij. Is bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst geen contactpersoon of vertegenwoordiger van de wederpartij aanwezig of bereikbaar, dan wordt Hollandse uitjes geacht, voor zover noodzakelijk, met instemming van de wederpartij als contactpersoon of vertegenwoordiger van de wederpartij op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van de wederpartij de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Hollandse uitjes te vergoeden.
 6. Indien de overeenkomst voorziet in de beschikbaarstelling van een accommodatie door Hollandse uitjes in het kader van een door haar voor de wederpartij te organiseren event, staat de wederpartij ervoor in dat alle vanwege haar aanwezige personen tijdens het event, zich houden aan de geopenbaarde huisregels van de betreffende locatie.
 7. De wederpartij is hoofdelijk aansprakelijk voor door Hollandse uitjes of externe partijen geleden schade die is veroorzaakt door haar of door vanwege haar aanwezige personen op locatie van het event, waaronder mede begrepen schade aan de eventuele accommodatie, de in verband met het event aanwezige of beschikbaar gestelde goederen en diefstal of verlies daarvan.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN EXTRA KOSTEN

 1. De overeenkomst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Uitsluitend prestaties van Hollandse uitjes en externe partijen zijn bij de overeengekomen prijs inbegrepen voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op de bij totstandkoming van de overeenkomst bij Hollandse uitjes bekende feiten en omstandigheden. Indien op initiatief van de wederpartij of de door haar aangemelde personen meer kosten door Hollandse uitjes worden gemaakt dan vooraf uitdrukkelijk is begroot en overeengekomen, worden deze extra kosten op basis van nacalculatie aan de wederpartij doorberekend. Tijdens het event door de wederpartij of de door haar aangemelde personen bij externe partijen te maken kosten die niet bij de overeenkomst zijn inbegrepen, dienen tussen laatstbedoelden te worden afgewikkeld, tenzij tussen de betreffende externe partij en Hollandse uitjes anders is of wordt overeengekomen. Deze extra kosten komen nimmer voor rekening van Hollandse uitjes.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals stijgingen van lonen of prijzen van externe partijen, is Hollandse uitjes gerechtigd om deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is een consument gerechtigd de overeenkomst op grond van het bepaalde in de eerste zin van dit lid te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Hollandse uitjes niet alsnog uitdrukkelijk aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.

ARTIKEL 8. | BETALINGEN

 1. Hollandse uitjes is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.
 2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door Hollandse uitjes voorgeschreven wijze.
 3. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
 4. Hollandse uitjes is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. Uitsluitend op voorafgaand verzoek van de wederpartij worden facturen per post verzonden.
 5. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, dient de wederpartij te betalen zonder enig beroep op verrekening of opschorting.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en behoudt Hollandse uitjes zich het recht op opschorting en ontbinding van de overeenkomst voor, zoals bedoeld in artikel 11. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 8. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Hollandse uitjes om die redenen niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Hollandse uitjes onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Hollandse uitjes mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Hollandse uitjes schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Hollandse uitjes aan haar verplichtingen ter zake heeft voldaan, de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Hollandse uitjes en Hollandse uitjes niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de wederpartij geleden schade.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Hollandse uitjes te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken, is komen te vervallen.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Hollandse uitjes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Hollandse uitjes door toedoen van externe partijen niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Hollandse uitjes opgeschort.
 3. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Tenzij daaraan voor de wederpartij redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt, is Hollandse uitjes in geval van overmacht gerechtigd het eventueel reeds uitgevoerde en nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Hollandse uitjes is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Hollandse uitjes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Hollandse uitjes in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Hollandse uitjes gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen heeft gesteld.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Hollandse uitjes op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die Hollandse uitjes ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Hollandse uitjes de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Hollandse uitjes, is Hollandse uitjes nimmer aansprakelijk voor verlies en diefstal van en schade aan eigendommen van de wederpartij zelf of van vanwege de wederpartij aanwezige personen op het event.
 2. Hollandse uitjes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Hollandse uitjes is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Hollandse uitjes in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hollandse uitjes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hollandse uitjes toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Hollandse uitjes aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Hollandse uitjes te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Hollandse uitjes hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Hollandse uitjes ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Hollandse uitjes is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Hollandse uitjes betrekking heeft. Onder geen beding zal de aansprakelijkheid van Hollandse uitjes meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Hollandse uitjes afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Hollandse uitjes dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De wederpartij vrijwaart Hollandse uitjes van eventuele aanspraken van externe partijen en overige derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de wederpartij of aan vanwege de wederpartij op het event aanwezige personen toerekenbaar is. Indien Hollandse uitjes uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Hollandse uitjes zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hollandse uitjes, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hollandse uitjes en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Hollandse uitjes.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de wederpartij en Hollandse uitjes, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Hollandse uitjes aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.